You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Burslar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulunun 10/05/2022 tarih ve 2022/06-618(4) sayılı kararıyla yürürlüğe giren ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerden burs veya öğrenim yardımı almak isteyenlere burs veya öğrenim yardımı sağlamaktadır.


Ayrıca şartlı bağış yapan bağışçılarımızın istek ve arzuları doğrultusunda bağışçımızın talep ettiği koşulları taşıyan öğrencilere de burs verilmektedir.

 • Burs verilecek öğrenci sayısı ile burs miktarı her yılın Eylül ayında Yönetim Kurulumuzca belirlenir. Burs başvuru formu ve gerekli bilgiler Vakıf web sayfasında yayınlanır.
 • Vakıf bursu almak için istekli öğrenciler veya velileri tarafından süresi içerisinde web sayfasında yayımlanan “Burs Başvuru Formu” kullanılarak, doğrudan veya posta yoluyla gelen talepler toplanır.
 • Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
 • Sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir.

  T.C. Vatandaşı olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Evli olmamak,
 • Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak,
 • MEV’den burs almaya devam eden kardeşi olmamak, (kardeş öğrenciler başvuru yapabilir ancak, puanı yüksek olana burs verilir.)
 • İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca,
 • a. Sınıf tekrarı yapmıyor olmak,
 • b. Yatılı olarak okumamak,
 • c. Açık ortaokul veya lisede okumamak,
 • Lisans bursu için başvuru tarihi itibariyle 25 yaşından küçük olmak. Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek,
 • Lisansüstü bursu için lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya yüzlük sistemde en az 75 olması, 30 yaşından küçük olması,
 • Doktora bursu için lisansüstü bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya yüzlük sistemde en az 75 olması, 35 yaşından küçük olması, koşullarını taşımak.

 • Burs başvuru formu,
 • Onaylı öğrenci belgesi,
 • E-Devlet’ten alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • E-Devlet’ten alınacak Adli Sicil Kaydı,
 • Öğrenim gören kardeşlerin öğrenim belgeleri,
 • Ailenin gelir durumunu gösterir belge:
  • Maaşlı çalışanlar için onaylı ücret bordrosu,
  • Emekli olanlar için aylık ya da üç aylık maaşını gösterir belgenin onaylı örneği,
  • Çiftçi ise onaylı yıllık gelir belgesi örneği,
  • Esnaf veya serbest meslek sahibi ise vergi levhası örneği,
 • Çalışmayan anne ve baba için çalışmadıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge,
 • Öğrenci ve ailesinin varsa ayrı ayrı kira kontratı örnekleri,
 • Kredi ile ev almış olanların kredi ödentilerine ait belge,
 • Öğrenci ve ailesinin varsa ayrı ayrı ikametgâh örnekleri,
 • Öğrenci adına açılan vadesiz mevduat hesabına ait (Banka adı-Şube adı-Iban numarasını gösterir) belge
 • İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencileri için karne ve başarı belgeleri örneği,
 • Üniversite sınavını yeni kazananlar için ÖSYM sınav sonuç belgesi ile Yerleştirme Puan ve Başarı Sırasını gösterir belge
 • Yüksek Lisans için (tezli), lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (kayıt tarihi ve sömestre, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • Doktora için, lisansüstü öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini, (kayıt tarihi, sömestre, doktora dalı açık olarak belirtilmelidir.)
 • Burs verilmesi uygun görülen öğrencilerden; iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde Millî Eğitim Vakfı aracılığıyla kendisi gibi en az bir öğrenciye burs vermeyi, Millî Eğitim Vakfının tanıtımını üstlenmeyi, Milli Eğitim Vakfının gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiğini belirtir sosyal sorumluluk belgesi.

Vakfımız gerekli gördüğü durumlarda yeni burs verilen veya burs almakta olan öğrencilerin başvuru formunda kodladıkları bilgilere ait belgeler inceler. Öğrenci beyanının ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması durumunda burs kesilir ve Vakfı yanıltmalarından dolayı genel hukuk kurallarına göre öğrenci veya velisi hakkında işlem yapılır.

 • Vakfın web sayfasında yayımlanan burs başvuru formunda kodlanan bilgilere göre bilgisayar ortamında puanlama yapılır ve öğrenciler aldıkları puanlara göre sıralanır.
 • Bu sıralamaya göre, en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak tespit edilen kontenjan kadar asil, kontenjanın yüzde yirmisi kadar yedek öğrenci belirlenir. Asil olarak seçilen öğrencilerden süresi içerisinde belgeleri istenir. Sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir.
 • Bildirim yapılan öğrencilerden istenilen belgelerini göndermeyenler ile formda beyan ettikleri bilgileri doğrulayan belgeleri olmayanlardan başvurusu iptal edilenlerin yerine yedeklerden yine puan sırasına göre seçim yapılarak belgeleri istenir. Puan eşitliği olması halinde bir önceki yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. Burs kontenjanları doluncaya kadar burs verilmeye davam edilir.
 • Burs almaya hak kazanan yükseköğretim öğrencileri kendi adlarına, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ise velisi nezdinde banka şubelerinde, birer vadesiz mevduat hesabı açtırarak, hesap bilgilerini içeren (Banka adı-Şube adı-IBAN numarası) belgeyi MEV Genel Müdürlüğü'ne bildirir.
 • Burslar Ekim ayından itibaren aylık olarak öğrencilerin bildirdikleri banka hesaplarına yatırılır.

MEV Bursundan yararlanmakta olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin Millî Eğitim Vakfı tarafından kendilerine Temmuz ayı içerisinde iletilen ‘Bilgi Yenileme Formu’nu Eylül ayının 15’ine kadar MEV Genel Merkezi’ne ulaşacak şekilde gönderimini sağlamaları ya da teslim etmeleri gerekmektedir. MEV Bursundan yararlanmakta olan yükseköğretim öğrencilerinin Millî Eğitim Vakfı tarafından kendilerine Eylül ayı içerisinde iletilen ‘Bilgi Yenileme Formu’nu Ekim ayının 15’ine kadar MEV Genel Merkezi’ne ulaşacak şekilde gönderimini sağlamaları ya da teslim etmeleri gerekmektedir.

  Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin bursu kesilir.
 • Beyanın ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması,
 • Kınama cezasından daha ağır bir ceza alması veya terör olaylarına karışması,
 • Burs almaya başladıktan sonra diğer resmi veya özel kuruluşlardan burs veya öğrenim yardımı alması,
 • Kendi isteğiyle veya başka nedenlerle öğrenimini bırakması,
 • Kendi isteğiyle burs almaktan vazgeçmesi,
 • Öğrenimini tamamlaması,
 • Geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi, öğrenimini dondurması,
 • Bursun devamına ilişkin Vakıfça istenecek Bilgi Yenileme Formu ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir onaylı öğrenci belgesini en geç ekim ayı sonuna kadar vakfa teslim etmemesi.
 • Öğrenim süresinin aşılması
 • Öğrencinin burs almaya başladıktan sonra evlenmesi,
 • Yükseköğretim öğrencilerinin, bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanamaması,
 • Ayrıca, İlk, orta ve lise bursu için ,
  • Öğretim yılı sonunda başarısızlık ya da devamsızlıktan sınıfta kalması,
  • Yatılı statüsüne geçmesi,

Yıllık burs süresi 12 aydır. Burslar her ayın son günü öğrenciler tarafından vakfımıza bildirilen banka hesap numaralarına yatırılır. Burs alan öğrenciye, burs alma şartları devam ettiği sürece bursa hak kazandığı bölümün öğrenim süresi kadar burs verilmeye devam edilir. Burs miktarındaki artışlar ve artışların burslara yansıması Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

MEV Burslarından faydalanmak amacıyla yapılan başvurudaki Üniversite/Fakülte ve Bölüm esas kabul edildiği için bursa hak kazanılan bölümün eğitim süresi MEV Bursları için ödeme süresi olarak kabul edilir. Yüksek Lisans ve doktora öğrenimleri ayrı birer burs türü olarak değerlendirildiği için her aşamada yeniden başvuru / kabul sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

MEV bursunuzun devamı için Türkiye’deki okulunuzda kaydınızın devam etmesi için sene veya dönem kaybınızın olmaması, Erasmus kapsamında gittiğiniz ülkedeki okulda göreceğiniz dersleri Türkiye’deki okulunuzun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünüzde de sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde MEV Bursu kesilecektir.

MEV Yükseköğrenim Burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını, Lisansüstü eğitim için 30 yaşını, Doktora eğitimi için 35 yaşını aşmamış olmak şartı aranmaktadır.