İnsan Kaynakları Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Vakfı Kolejleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk düzenine, demokratik ve laik, çağdaş devlet esaslarına, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, gelecek yılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı insanları istihdam etmeyi hedeflemiştir.

Yardımcı hizmetler personelinden Genel Müdür’e kadar tüm çalışanlarımız, takım çalışması temelinde, kurumun stratejik amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere katılımcı ve yönlendiricidir. Kişiler arasındaki iş ilişkisi güvene dayalıdır. Çalışma kurallarının belirlenmesinde çalışanların huzuru ve verimliği esas alınır. Yaşam boyu eğitim ile personelin kurumda kalıcılığı sağlanır. 
 
 
Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Vakfı Kolejlerinin İnsan Kaynakları Birimleri; insan kaynakları politikasına ve kurum hedeflerine uygun olarak;
 
 
- İnsan kaynakları süreçlerini hazırlar ve yönetir, 
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını planlar ve gerçekleştirir,
- Çalışanların performansını artıracak önlemleri alır,
- İş tatmininin ve motivasyonun yüksek tutulmasını sağlar,
- Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve kişisel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapar, 
- Kuruma bağlılık ve mensubiyet duygusunun gelişmesini sağlar,
- Kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunur.

© 2012 Milli Eğitim Vakfı. Tüm hakları saklıdır.